Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

(Karantino metu viešai šv. Mišios neaukojamos)

Kitos pamaldos » 

Leidiniai apie Kauno arkikatedrą baziliką

Fotoalbumas „Kauno arkikatedra bazilika“
Kaunas: Terra publika“, 2012 (Vilnius: BALTO print). – 59 p.
ISBN 978-9955-652-98-4

Istorinės dalies autorius istorikas Eugenijus RŪKAS
Menotyrinės dalies autorė menotyrininkė Rima VALINČIŪTĖ-VARNĖ
Konsultavo kun. Evaldas VITULSKIS, archit. Nijolė ŠVĖGŽDIENĖ
Fotografai – Vytautas KONDROTAS ir Jolanta MILIŪNIENĖ
Vyr. redaktorė Rūta NARAUSKAITĖ
Vertėja Rasa VALATKIENĖ
Kalbos redaktorė Jovita MARTIŠIŪTĖ
Dizainerė Jolanta MILIŪNIENĖ

Rėmėjas UAB „Restauracija“

Ši knyga skiriama vienai svarbiausių Kauno arkivyskupijos šventovių – Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos – 600 metų sukakčiai paminėti. Arkikatedra bazilika yra vienas didžiausių sakralinių pastatų Lietuvoje, keliantis įspūdį raudonų plytų mūru ir gotikos, renesanso bei neogotikos architektūros darna. Joje išlikusi IV amžiaus skliautų dalis, XVII a. medinis altorius, stebuklingieji Dievo Motinos paveikslai – seniausi didingosios šventovės istorijos liudininkai, menantys garbingą šventovės šešių šimtų metų amžių.

Knygą fotoalbumą sudaro dvi dalys. Pirmoje dalyje pristatoma istoriko E. Rūko parengta trumpa arkikatedros bazilikos istorija. Antroje dalyje menotyrininkė Rima Valinčiūtė-Varnė pristato arkikatedros bazilikos interjero dailę, aprašo dailės kūrinių nuotraukas. Knygoje pateiktas tekstas lietuvių ir anglų kalbomis.

Laima ŠIMKŪNAITĖ, Rima VALINČIŪTĖ-VARNĖ, Vaida KAMUNTAVIČIENĖ, Nijolė LUKŠIONYTĖ-TOLVAIŠIENĖ
Kauno Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedra bazilika: Monografija, sud. Laima Šinkūnaitė, Rima Valinčiūtė-Varnė.
Kaunas: Kauno arkivyskupijos muziejus, 2008. – 172 p.:iliustr.
ISBN 978-9955-9608-3-6

Recenzentai prof. dr. Aleksandra ALEKSANDRAVIČIŪTĖ ir dr. Vytautas PETRUŠONIS
Kalbos redaktorė Ingrida BALČIŪNIENĖ
Dailininkas maketuotojas Aurimas ŠVEDAS

Leidinį remia:
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija
Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondas
Kauno Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedros bazilikos parapija

Monografiją sudaro Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrai bazilikai skirti keturių autorių tyrimai, paremti nuoseklia šaltinių ir literatūros analize. Leidinyje pirmą kartą išsamiai aptariama Arkikatedros bazilikos istorija (parapija, jos veikla ir padėtis, augustinų šventovė, Žemaičių vyskupijos centras, Mažoji bazilika ir Kauno arkikatedra, jos dvasininkai), architektūra, interjero dailė (vidaus įrangos kaita, altoriai, jų paveikslai ir skulptūros, sienų tapyba), liturginiai indai ir parametrai, varpai ir memorialiniai ženklai. Tekstas iliustruotas gausia vaizdine medžiaga, kurios didžioji dalis publikuojama pirmą kartą.

Atvirukų komplektas „Šventųjų Apaštalų Petro ir Povilo Kauno Arkikatedra Bazilika“
Kaunas: Kauno arkivyskupijos muziejus, 2005.

Idėjos autorė poetė Nejolė LAUKAVIČIENĖ–ŠIRVINSKAITĖ
Viršelio dailininkas Viktoras VĖBERIS
Iliustracijos fotomenininkės Laima GELEŽIŪTĖ
Dizaineris Algirdas ALIŠAUSKAS

Rėmėjai: ARX Baltica, Schneidersohne Baltija, Kauno m. Centro seniūnija, „Bernelių užeiga“.

Komplektą sudaro dvidešimt atvirukų bei aplankas, kuriame keturiomis kalbomis pateikta Kauno arkikatedros Bazilikos istorija ir trumpi fotografijose atspindėtų paveikslų bei vaizdų aprašymai.

Komplekto atvirukuose pateikti Kauno arkikatedros bazilikos vidaus vaizdai, atspindintys bažnyčios altorius, vargonus bei Švč. Sakramento koplyčią, o taip pat pateikta dešimt šventųjų paveikslų, kurie puošia bažnyčios vidų.

Kauno šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos atviručių komplektas išleistas 2005 metais artėjant šventovės 600 metų jubiliejui, kuris bus švenčiamas po kelerių metų. Manoma, jog ji buvo pradėta statyti 1408 m., o istoriniuose šaltiniuose Kauno parapijinė bažnyčia yra minima 1413 m.

Nejolė LAUKAVIČIENĖ–ŠIRVINSKAITĖ.
Po Dievo delnais: Sakraliniai eilėraščiai, gražiausios eilės mamai ir tėvynei, eilėraščiai dvasininkams ir bažnyčiai, sveikinimai ir linkėjimai dvasingiems žmonėms, liturginis metų kalendorius, maldos.
Kaunas: Kauno arkivyskupijos muziejus, 2005. – 351 p.
ISBN 9955-9608-1-7

Religinių tekstų recenzentas mons. doc. dr. Pranciškus TAMULEVIČIUS
Bažnytinių, dvasinių, sakralinių tekstų recenzentas kun. fil. lic. Remigijus KUPRYS
Dvasinis leidybos vadovas Arkivyskupijos muziejaus direktorius kun. lic. Evaldas VITULSKIS
Liturginių metų iškilmių bei švenčių skyrių sudarė ir apibendrino kun. Gintaras BLUŽAS
Redaktorė – lituanistė Janina PLERPAITĖ – PRICEVIČIENĖ
Viršelio dailininkas Gediminas PEMPĖ
Iliustracijų autorė fotomenininkė Laima GELEŽIŪTĖ

Knyga išleista rėmėjų lėšomis.

Rėmėjai: Pagrindinai rėmėjai: Kauno m. Savivaldybės Kultūros skyrius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas dr. Bronislovas Lubys, UAB PN HERMIS.

Knyga – auka – tai autorės padėka Dievui už kūrybinę sėkmę, aukojant knygos rankraštį ir surinktas lėšas iš knygos pardavimo Kauno šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrai bazilikai ir jos centrinio altoriaus restauravimui, tuo pritraukiant daugybę kitų žmonių, siekiančių prisidėti prie šios aukos.

Šioje sakralinių eilėraščių rinktinėje –skaudūs bei džiaugsmingi žmogaus būties apmąstymai sąsajoje su Dievu. Tikėjime, viltyje ir meilėje poetė junta žemiškojo likimo, apraizgyto gyvais erškėčiais, gyvenimišką kryžiaus kelio sunkumą. Nuo pirmo iki paskutinio knygos puslapio autorė veda skaitytoją neišsenkančiais maldos šaltiniais, užlieja šviesa ir viltimi.

Knygoje yra ypatingai svarbus skyrius LITURGINIŲ METŲ IŠKILMĖS IR ŠVENTĖS, kurį sudarė ir apibendrino, remiantis liturgine teologine literatūra kun. GINTARAS BLUŽAS. Tai enciklopedinio pobūdžio žinios pateiktos paprastoje poezijos knygoje, kad kiekvienas, įsigijęs šią knygą žmogus, galėtų plačiau susipažinti su bažnytinėmis šventėmis ir pasisemtų dvasingumo iš knygoje pateiktos medžiagos.

Knyga iliustruota dvidešimčia Kauno šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos fotografijų, kuriose yra atspindėtas bažnyčios vidus bei joje esantys šventųjų paveikslai bei altoriai, vargonai, o taip pat Švenčiausiojo Sakramento koplyčia.