Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9 ir 18 val.)

Kitos pamaldos »


   KONTAKTAI
   Tel. +370 37 32 40 93
   Mob. +370 601 01044
   El. paštas:
 arkikatedra@kaunas.lcn.lt
 

Tikybos mokymas mokyklose

Šv. apašt. Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos parapijos Tikybos mokytojų metodinis centras

Tikybos mokytojų metodiniam centrui priklauso Senamiesčio progimnazija, 4 gimnazijos („Aušros“, Jėzuitų, Maironio, J. Naujalio), Sakralinės muzikos mokykla, 2 verslo mokyklos (Lengvosios pramonės ir paslaugų verslo bei Prekybos ir verslo) ir Juozo Gruodžio konservatorija. Šiose mokymo įstaigose dirba 14 tikybos mokytojų.

Metodinio centro tikslas jungti visos parapijos tikybos mokytojus teorijos ir praktikos uždaviniams spręsti, derinant su parapijos klebonu ir Kauno arkivyskupijos katechetikos centru.Senamiesčio progimnazija

Direktorė – Loreta IVANAUSKIENĖ.

1994 m. rugpjūčio 1 d. įkurta Kauno Senamiesčio pradinė mokykla. 2008 metais mokykla tapo pagrindine ir joje pradėjo mokytis penktų klasių mokiniai. Nuo 2011 metų rugsėjo 1 dienos - progimnazija. Mūsų 1-5 klasių mokiniai mokosi progimnazijos pastate, o 6-8 klasių mokiniai „Aušros“ gimnazijos patalpose. 1994 -2016 metais mokyklai vadovavo direktorė Nijolė Vitkauskienė, o nuo 2017 iki 2020 metų direktorė Gita Levickienė. Šiuo metu progimnazijai vadovauja direktorė Loreta Ivanauskienė. Tikybą dėsto mokytoja metodininkė Laima Pūkienė ir mokytoja Laima Ašmenienė. Kiekvienoje tikybos pamokoje dirbama pagal Bažnyčios patvirtintas programas. Ugdomas tikėjimo ir gyvenimo ryšys, meilė Kristui, Bažnyčiai.

Mokykloje per visus liturginius metus organizuojami įvairūs renginiai, palaikomas ryšys su arkikatedra bazilika. Pirmajai šv. Komunijai per visus mokslo metus vaikus ruošia katechetės, dirbančios prie arkikatedros bazilikos.

Šeimas kviečiame švęsti šv. Mišias su vaikais, aukojamas kiekvieną sekmadienį 13 val. 30 min. arkikatedroje bazilikoje.Kauno jėzuitų gimnazija

Gimnazijos direktorius – kun. Aldonas GUDAITIS SJ.

Misija

Kauno jėzuitų gimnazija – katalikiška ugdymo įstaiga, teikianti valstybinius reikalavimus atitinkantį bendrąjį vidurinį išsilavinimą, rengianti aukštojo mokslo studijoms.

Gimnazija, krikščioniškos moralės dvasia kurdama bendruomenę, remdamasi jėzuitų švietimo principų paveldu, ugdo kūrybingą, atsakingą, kritiškai mąstantį ir išsilavinusį žmogų, demokratinės valstybės pilietį, siekiantį socialinio teisingumo ir skiriantį savo gabumus visuomenės ir Dievo tarnystei.

Kuo mes tikime

VšĮ Jėzuitų gimnazija, siekdama įgyvendinti savo misiją, moko moksleivius ir padeda mokytojams bei tėvams ugdyti jų dvasinį gyvenimą, kuris reiškiasi džiaugsmu, atjauta ir viltimi, kylančiais iš aktyvaus krikščioniško gyvenimo. Gimnazijos šūkis "Ad majora natus sum" (Gimęs didesniems dalykams), paveldėtas iš šv. Aloyzo ir šv. Stanislovo Kostkos, įkvepia mokinius ir mokytojus siekti žmogiškos pilnatvės, asmenybės brandos, drąsina nepavargstant veržtis pirmyn, išdrįsti būti kilniam ir didžiadvasiškam. Mūsų vertybių ištakos - Kristaus Evangelija ir šv. Ignaco dvasinis palikimas. Šias vertybes liudija mūsų malda, meditacija, liturgija, rekolekcijos ir tarnystė kitiems, viską darant "Didesnei Dievo garbei" (Ad majorem Dei gloriam).

Iš kiekvieno moksleivio, baigiančio gimnaziją, tikimasi intelektualumo, pilietiškumo, religingumo, t.y. Šv. Rašto pažinimo ir blaivaus vertinimo, Bažnyčios mokymo apie Jėzų ir jo misiją supratimo, pagrindinių Bažnyčios apeigų bei tradicijų kilmės ir esmės pažinimo, nuolatinio savo tikėjimo bei sąžinės ugdymo, sugebėjimo vertinti problemas ir jas spręsti pagal Bažnyčios mokymą; nuolatinio tobulėjimo, sugebėjimo mylėti, teisingumo.

Rekolekcijos

Vienas svarbiausių jėzuitų auklybos bruožų – kiekvieną mokinį skatinti peržvelgti ir apmąstyti savo gyvenimo tarpsnius. Tokia gyvenimo patirties peržvalga ir refleksija turėtų skatinti derinti savo pasirinkimus su Dievo valia.

Dauguma mokinių teigia, kad rekolekcijos yra viena svarbiausių patirčių gimnazijoje. Jos vedamos pagal skirtingas, kiekvienai amžiaus grupei pritaikytas programas. Vienas iš rekolekcijų tikslų – suteikti mokiniams galimybę skirtingai dvasinei patirčiai įgyti.

Dalyvavimas rekolekcijose ir vertybių ugdymo programose – privalomas. Nustatytomis dienomis mokiniai dalyvauja gimnazijos bendruomenės šv. Mišių aukoje ir liturgijoje.

Gimnazijos kapelionas kun. Eugenijus Markovas SJ. Tikybą dėsto kun. Eugenijus Markovas SJ, s. Gražina Dapšauskytė ir Rimantas Chrapatavičius.Kauno Maironio gimnazija

Gimnazijos direktorė – Daiva GARNIENĖ

Misija. Gimtosios kultūros erdvėje užtikrinti kokybišką vidurinį išsilavinimą mokiniams, įstojusiems mokytis pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, padėti atsiskleisti jų asmens individualybei ir pasirengti būsimai profesinei karjerai bei ugdyti siekį mokytis visą gyvenimą.

Vizija. Keturmetė gimnazija, teikianti šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, į ugdymo turinį integruoti ugdymą karjerai ir puoselėjanti istorines gimnazijos tradicijas.

Filosofija. Kūrybiškumas ir darna – gimnazijos bendruomenės vertybės.

Gimnazijoje mokosi 561 mokinys. Tikybą lanko – 141 mokinys. Tikybą dėsto: Rita Foley.Kauno „Aušros“ gimnazija

Gimnazijos direktorė – Nerija BALTRĖNIENĖ, tel. (37) 42 27 44.

Tikybos pamokas gimnazijoje lanko 200 mokinių. Tikybos mokytoja – ses. Rima Pužaitė.Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija

Gimnazijos direktorius – Raimundas SIMANAVIČIUS.

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija yra muzikai gabiems, kūrybingiems moksleiviams, siekiantiems greta bendrojo lavinimo įgyti profesionalaus atlikėjo, muzikologo specialybes, nuolat trokštantiems žinių ir aktyvios meninės raiškos.

Gimnazijoje mokosi 389 mokiniai, tikybą lanko 212 mokinių. Tikybą dėsto Laimutė Striogienė.Kauno sakralinės muzikos mokykla

Direktorius – kun. Vilius SIKORSKAS.

1991 m. įsteigtos mokyklos tikslas – mokyti muzikinės profesijos religijos auklėjimo dvasia. Profesinės žinios perteikiamos sykiu ugdant pagarbą demokratijos ir nacionalinės kultūros vertybėms, atliekant religinę ir pasaulietinę muziką, dalyvaujant miesto ir respublikos dainų šventėse, plėtojant liturginę chorinę muziką, nuolatos giedant per šv. Mišias Kauno arkikatedroje ir kitose Lietuvos bei užsienio bažnyčiose. Du mokyklos chorai – „Pastoralė“ ir „Giesmė“ – daug kartų yra garbingai atstovavę Lietuvai Portugalijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Anglijoje, Škotijoje, Italijoje, Jugoslavijoje, Čekijoje, Estijoje, Norvegijoje, Rusijoje.

Keturi Kauno Sakralinės muzikos mokyklos chorai pasikeisdami gieda Kauno arkikatedroje, sekmadienio 10.30 ir 13.30 val. šv. Mišiose: mergaičių choras „Pastoralė“, mišrus jaunimo choras „Giesmė“, Vaikų choras, Jaunučių choras.

Tikybą dėsto ses. Pija Kristina Metrikytė .Kauno prekybos ir verslo mokykla

2005/2006 m.m. tikybos pamokas lanko 38 mokiniai, iš 101 besimokančio 12 klasėje. Pagal mokyklos mokymo programą 11 klasėje dorinio ugdymo pamokų nėra. Tad, dvyliktokai (II kurso mokiniai) turi išeiti dviejų mokslo metų programą per vienerius metus. Mokykloje daugiau dėmesio skiriama profesiniam rengimui.

Tikybos pamokose taikomi įvairūs metodai. Vienas iš tikslų – teoriją sieti su gyvenimu. Siekiant šios vienybės, stengiamasi mokinius įtraukti į religinę, karitatyvinę, socialinę ir kultūrinę veiklą parapijoje. Šioje veikloje bendradarbiaujama su grupių vadovais ir socialine pedagoge.

Tikybos, kalbos kultūros ir estetikos mokytoja Lidija SPUDYTĖ