Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI-IX) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8, 9 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

Kitos pamaldos » 

Vaikų ir jaunimo rengimas sakramentams

Parapijoje veikia trys vaikų ir jaunimo rengimo sakramentų priėmimui grupės.

Rengimas Krikšto, Atgailos ir Eucharistijos sakramentams

Krikšto, Atgailos ir Eucharistijos sakramentams parapijos vaikai ir jaunimas rengiami vienerius mokslo metus. Susitikimai prasideda rugsėjį ir vyksta kiekvieną sekmadienį nuo 12 val. bei 16 val. parapijos namuose (Valančiaus g. 4).

Vadovauja: Arūnas JUŠKA ir ses. Rima Pužaitė.

Mieli tėveliai, laukiame Jūsų vaikučių, norinčių priimti Atgailos – Susitaikymo, Eucharistijos sakramentus.

Ugdymo principai.
Vidinis vaiko ugdymas vyksta
per klausymą: savęs, artimo, Dievo, – į tikėjimą;
per priėmimą: žodžio, dėmesio, šypsenos, – į susitaikymą;
per savigarbos ugdymą – į Eucharistijos priėmimą;
per žinojimą – į maldą.

Veikla. Sudaromos sąlygos vaikams nuosekliai lankant užsiėmimus ir dalyvaujant Šv. Mišiose pažinti liturginių metų turtingumą, išgyventi išganymo paslaptį. Per kiekvieną užsiėmimą nagrinėjama nauja tema. Einama „sparčiais“ tikėjimo žingsniais. Todėl dirbame drauge: diskutuojame, vaidiname, klausome, aiškinamės, žaidžiame, rašome, nusišypsome vieni kitiems. Naudojamos įvairios katechezei skirtos priemonės, didelis dėmesys skiriamas Šventajam Raštui. Po katechezės užsiėmimo dalyvaujame Šv. Mišiose 13.30 val. Vaikai visada kviečiami įsijungti į liturgiją ir aktyviai dalyvauti Eucharistijos šventime: skaityti skaitinius, nešti atnašas, laikyti žiburėlius. Gegužės pabaigoje vaikai priima Pirmąją Šv. Komuniją. Po Pirmosios Šventosios Komunijos šventės draugystė su vaikais ir tėvais nenutrūksta. Susitinkam rudenį. Organizuojame piligrimines keliones, švenčiame šventes.

Paulė, 11 metų:
Pamokėles lankiau todėl, kad norėjau sužinoti apie Dievą, apie Eucharistiją, Šv. Mišias. Norėjau geriau pažinti savo tikėjimą, pažinti Jėzaus meilę, priimti Šv. Komuniją.

Gerda, 9,5 metų:
Pamokėles verta lankyti, nes gali geriau išmokti pažinti Dievą, visas maldas; pasiryžti priimti Jėzų į savo širdį. Tada užsimezga ryšys tarp Dievulio ir tavęs.

 

Rengimas Sutvirtinimo sakramentui

Sutvirtinimo sakramento priėmimui parapijos jaunimas nuo 14 m. rengiasi per mokslo metus. Susirinkimai vyksta sekmadieniais 16.00 – 18 val. Parapijos namuose.

Vadovauja Arūnas JUŠKA.

Kviečiame parapijiečius, kurie nori pasiruošti priimti Sutvirtinimo sakramentą, surasti tikėjimo bendraminčių, įsijungti į parapijos veiklą. Laukiame Jūsų.

Veikla. Per užsiėmimus aiškinamės Katalikų Bažnyčios katekizmą, gilinamės į Sutvirtinimo sakramento prasmę, teikiamas malones. Bendraujame su arkikatedros bazilikos bendruomenių nariais, mokomės būti Kristaus liudytojais savo aplinkoje. Susidraugaujame. Darome išvykas, įsijungiame į parapijos gyvenimą.

Rūta, 17 metų:
Sutvirtinimo sakramento priėmimu visų pirma atlikau savo kaip katalikės pareigą. Tai mane priartino prie Dievo, leido pasijusti tikra bendruomenės nare, o pamokėlių metu daug prisiminiau bei sužinojau naujo...

Simona, 2006 m.:
Viena iš Šventosios Dvasios dovanų yra IŠMINTIS. Priėmusi Sutvirtinimo sakramentu teikiamas Šventosios Dvasios dovanas, nuo pirmos dienos netapau išmintingesnė. Tačiau su laiku tai pasireiškė. Katechetė yra sakiusi, jog dovanas, kurias žmogus gauna iškilmių metu, ne iš karto pajuntamos. Tačiau nereikia galvoti: „Jei aš jų iš karto nepajutau – negavau, tai jų ir neturėsiu“. Reikia labai norėti, pasistengti ir tikėti...
Norėti, tai maldose prašyti Dievą, kad mokytų naudotis gautomis dovanomis.
Pasistengti, tai neužmiršti šių dovanų arba kaip katechetė sako: „Nepadėti jų į stalčių ir neužrakinti“.
Tikėti, tai tikėti Dievu ir Jo malonėmis.
Tad ir visiems linkiu ne tik priimti Sutvirtinimo Sakramentą bei gauti 7 dovanas, bet ir norėti jų, o atėjus laikui, jomis naudotis.