Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI.1-IX.15) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

Kitos pamaldos » 

Naujienos

Visų šventųjų iškilmė, lapkričio 1 d. (2013-11-01)

Lapkričio 1 dienos vakaro Šv. Mišioms Kauno arkikatedroje bazilikoje vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Kauno arkivyskupo augziliaras vysk. Kęstutis Kėvalas, kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas, kun. prof. Romualdas Dulskis, parapijos klebonas kun. Evaldas Vitulskis.

Sakydamas homiliją, ganytojas akcentavo, kad šiandieninė visuomenė turi iškreiptą šventumo sąvoką – šventieji yra legendos, jie aktualūs šiandien. Arkivyskupas pažymėjo, jog į šventumą yra kviečiamas kiekvienas. Taip pat arkivyskupas komentavo Visų Šventųjų iškilmei skirtą evangelijos pagal Matą tekstą (Mt 5,1-12). Svarbu, pasak Ganytojo, ne tik būti vargdieniais, bet ir neužsidaryti savo varge, o nebijoti siekti paguodos.

"Yra svarbu nešti ir Evangelijos šviesą visai žmonijai. Tos šviesos vengė sovietinei priespaudai tarnavusieji, neretai ji šiandienės žiniasklaidos iškreipiama" - pasakojo Ganytojas.

Baigdmas homiliją, arkivyskupas išreiškė viltį, kad šventieji padės didžiadvasiškai nugyventi gyvenimą. Todėl prasmingos, anot arkivyskupo, yra maldos į šventuosius ir už visus mirusius, kurie Viešpaties apdovanoti amžinosios garbės vainiku. Pasibaigus Šventoms Mišioms, Kauno arkikatedros bazilikos viduje buvo einama tradicinė gedulinė procesija. Jai vadovavo vysk. K. Kėvalas.

Po Šv. Mišių, sakralinės muzikos koncertą surengė Vilniaus Universiteto Kauno Humanitarinio fakulteto (VU KHF) choras. Penktadieno pavakare tradiciškai nuo Kauno arkikatedros iki šv.archangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios nuvilnijo vadinamoji „Sielų upė“ – VU KHF studentų atstovybės organizuojama kasmetinė akcija, kuria siekiama priminti ir plėtoti tikrąsias lietuviškas Vėlinių tradicijas, prisimenant tuos mirusiuosius, kurie jau visų pamiršti ar kurie yra žuvę avarijų, nusikaltimų, karo metu.

Diak. Nerijus Pipiras