Kauno arkikatedra bazilika. Pradžia.  
   
   
 

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI.1-IX.15) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val. (šeštadieniais - 8, 9, 10 ir 18 val.)

Kitos pamaldos » 

Naujienos

Atsisveikinimas su kun. dr. Kęstučiu A. Trimaku (2013-10-01)

2013 spalio 1 dieną Kauno arkikatedroje buvo aukojamos iškilmingos gedulingos šv. Mišios už liepos 19 d. Čikagoje pas Viešpatį iškeliavusį kun. dr. Kęstutį A. Trimaką.

Velionio pageidavimu urna su žemiškaisiais palaikais buvo atskraidinta į Lietuvą. Nuo rugsėjo 27 dienos visi norintieji galėjo išreikšti paskutinę pagarbą – urna su velionio palaikais buvo pašarvota Kauno arkikatedroje.

Antradienio vidurdienį arkikatedroje laidotuvių Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas ir per penkiolika kunigų, atvykusių iš įvairių Lietuvos vietovių. Mišiose asistą rengė Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai. Už savo ilgametį kolegą ir dėstytoją meldėsi Vytauto Didžiojo Universiteto mokslo bendruomenės nariai, buvę profesoriaus studentai, ateitininkai.

Homiliją sakęs Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas išryškino svarbiausius kun. Kęstučio kunigiškosios tarnystės momentus, minėdamas, jog tai buvo tikras Viešpaties tarnas, besistengęs visą savo gyvenimą skleisti Kristaus šviesą. Ganytojas paminėjo velionio didžiulį indėlį užjūryje kovojant dėl Lietuvos nepriklausomybės, pasiaukojamą darbą redaguojant „Ateities“ žurnalą, bei jėzuitų leidinį „Laiškai bičiuliams“. Ganytojas taip pat pabrėžė, jog kunigas Kęstutis, kiek leido jėgos, bendradarbiavo atkuriant Teologijos fakultetą, keletą kadencijų buvo Vytauto Didžiojo Universiteto senato nariu. Vienas iš didžiausių kunigo Kęstučio troškimų – Gyvybės Evangelijos ir Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės šventumo garso sklaida. Daugybę darbų, daugybę prisilietimų prie kenčiančių širdžių, daugybę mokslinių ieškojimų ir atradimų kunigas Kęstutis atliko eidamas kartu su Dievo Motina Marija tikėjimo keliu. Baigdamas homiliją, arkivyskupas išreiškė viltį, kad velionis jau dabar džiaugiasi Viešpatyje.

Pasibaigus šventoms Mišioms, gaudžiant arkikatedros varpams, velionio urna buvo išlydėta į Paminklinę Prisikėlimo bažnyčią, kur tos pačios dienos popietę palaidota šventovės rūsyje esančiame kolumbariume.

Diak. Nerijus Pipiras