ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8, 9, 10.30, 12, 13.30 (išskyrus VI.1-IX.15) ir 18 val.

Šiokiadieniais
7, 8,9 ir 18 val.

Kitos pamaldos »


 
Sausio 1 dieną, kada Bažnyčia mini Švenčiausiosios Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos liturginę iškilmę, Kauno arkikatedroje bazilikoje kelionę per Kauno arkivyskupijos parapijas pradėjo nepertraukiama Švenčiausiojo Sakramento adoracija, skirta maldai už š
Lapkričio 10-tą, 15 val. buvo aukojamos Šv. Mišios minint 75-ąjį gerb. arkivyskupo S. Tamkevičiaus jubiliejų. Ganytojas dėkojo Viešpačiui už savo gyvenimą ir jame sutiktuosius.
Lapkričio 1-ąją dieną, visame pasaulyje minima visų šventųjų diena. Bažnyčia kvietė pelnyti atlaidus už mirusiuosius, o taip pat, melstis savo globėjams prašant užtarimo.
Spalio 12 dieną sutvirtinamieji ir rengimo Sutvirtinimo sakramentui komanda keliavo pėsčiomis nuo Raudondvario iki Paštuvos basųjų karmeličių vienuolyno.
Spalio 11 d. jaunimo grupė ir choras "Agape" sukvietė tikinčiuosius kartu melstis ir šlovinti Viešpatį giesmėmis.
2013 spalio 1 dieną Kauno arkikatedroje buvo aukojamos iškilmingos gedulingos šv. Mišios už liepos 19 d. Čikagoje pas Viešpatį iškeliavusį kun. dr. Kęstutį A. Trimaką.
2013 m. gegužės 5 d., iškilmingai paminėtas Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos 600 m. jubiliejus. Popiežius Benediktas XVI, ypatinguoju pasiuntiniu, į šią svarbią miestui ir bazilikai šventę, paskyrė Stanisławą Dziwiszą.